mi_fe_szelogo
pol_zw_szelogo_cd
WIADOMOŚCI  CZERWCA  2024
mi_fe_szelogo_cd
REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA
REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA

Lata 2008-2021
KLASYFIKACJE
MISTRZOWIE OLIMPIJSCY
POLSCY MEDALIŚCI IO
MISTRZOWIE ŚWIATA
POLSCY MEDALIŚCI MŚ
MISTRZOWIE EUROPY
POLSCY MEDALIŚCI ME
MISTRZOSTWIE POLSKI
KLUBY SZERMIERCZE
AKADEMIA prof. Zbigniewa Czajkowskiego
Jerzy Pawłowski 1932-2005
GWIAZDA WITOLDA WOYDY
ARCHIWUM
LINKI
KONTAKT
BLOGI
KSIĄŻKI i DVD
Lata 2008 - 2018
MINISTERSTWO
SPORTU I TURYSTYKI
RZECZNIK PRASOWY

Małgorzata Pełechaty

Warszawa, 2008-12-11

KOMUNIKAT

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że w dniach 20 października
– 28 listopada br., odbyła się kontrola w Polskim Związku Szermierczym. Zakres kontroli obejmował działalność ww. związku, jego organów i władz, pod względem zgodności z prawem, statutem i regulaminami wewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania zaleceń pokontrolnych Ministra Sportu z dnia 10 kwietnia 2007 roku.

Podstawę prawną przeprowadzonej kontroli stanowił art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 ze zm.). W wyniku kontroli, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
o sporcie kwalifikowanym, przygotowany został raport pokontrolny, na podstawie którego opracowana została ocena działalności Polskiego Związku Szermierczego, która m.in. dotyczy: działalności władz Związku
tj. Walnych Zgromadzeń Delegatów, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i komisji fachowych oraz stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych Ministra Sportu zwłaszcza w zakresie rejestracji prac Zarządu i komisji fachowych, skuteczności działania Komisji Rewizyjnej i sposobu rozliczania pod kątem merytorycznym szkolenia kadry narodowej w 2007 roku finansowanego ze środków budżetu państwa.

Ustalenia zawarte w protokole pokontrolnym wskazują na rozmaite nieprawidłowości najogólniej polegające na zaniechaniach, przekroczeniach kompetencji i nierzetelności w dokumentowaniu działań organów Związku.
Z uwagi na zbliżające się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego, Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki postanowił nie podejmować żadnych działań, w nadziei, że nowe władze rozpoczną proces naprawczy w Związku.

Najważniejsze ustalenia zawarte w protokole pokontrolnym

1. W zakresie działalności władz Związku:

- nieuchwalenie przez Walne Zgromadzenie Delegatów generalnych kierunków działalności Związku;

- nierealizowanie celów działalności Związku poprzez określanie kierunków rozwoju szermierki w kraju wraz z planami szkolenia;

- nieuchwalenie przez Zarząd strategii rozwoju szermierki do 2015 r.;

- niezaprojektowanie i niewnioskowanie w sprawie kierunków działalności Związku przez ostatnio odbywane Walne Zgromadzenia Delegatów
i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów;

- prowadzenie przez Zarząd swych prac w oparciu o nieuaktualnione regulaminy organizacyjne;

- sporządzanie protokołów z zebrań Zarządów niespełniających podstawowych wymogów formalnych;

- uzupełnienie Zarządu o członka KR Włodzimierza Zawadzkiego wybranego przez WZD i tym samym wątpliwe uczynienie legalności funkcjonowania Zarządu w wymaganym statutem minimum jedenastoosobowym składzie;

- nieokreślenie regulaminu działalności Prezydium;

- nieuchwalenie przez Zarząd informacji o stanie wykonywania zaleceń pokontrolnych Ministra Sportu;

- nieocenianie działalności komisji fachowych;

- nierzetelne pod względem merytorycznym rozliczanie działalności szkoleniowej, w tym imprez mistrzowskich w 2007 roku;

- niemonitorowanie wykonywania obowiązku statutowego w zakresie składki członkowskiej;

- niezłożenie przez Prezesa Związku sprawozdań merytorycznych oddzielnie dla każdej z umów, do czego był zobowiązany;

- uniknięcie w sprawozdaniach merytorycznych odniesienia się do celów zawartych w ofertach Związku na zadania szkoleniowe;

- niewyegzekwowanie przez Prezesa Związku programów
i sprawozdań z 85 akcji szkoleniowych;

- brak ujednoliconej formy opisu przebiegu startów;

- niezawieranie rzetelnej analizy przyczyn nieosiągnięcia założeń startowych przez część kadry narodowej.

2. W zakresie działalności Komisji Rewizyjnej:

- brak regulaminu i planu posiedzeń;

- dwukrotne składanie deklaracji (w dniach 7.03.2007 i 22.07.2007 r.)
o przeprowadzeniu kontroli całokształtu działalności w trzecim kwartale 2007 r., nie będąc jednak w ich realizacji wiarygodną;

- niezgodność działań ze statutem, tzn. m.in.: nieprzeprowadzanie systemowych, corocznych kontroli, niezajęcie się sprawą stanu wdrożenia przez Zarząd, Prezesa i komisje fachowe Związku zaleceń pokontrolnych Ministra Sportu, pogłębienie kryzysu organizacyjnego Związku, uzupełnienie jej składu osobowego o wakujące miejsce z naruszeniem kompetencji statutowej, nieformułowanie krytycznych ocen działań Zarządu pomimo oczywistych jego zaniechań.
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2008-2016
MISTRZOSTWA ŚWIATA 2003-2014
MISTRZOSTWA ŚWIATA U17 i U20 2003-2012
MISTRZOSTWA EUROPY 2003-2015
MISTRZOSTWA EUROPY U23 2008-2014
MISTRZOSTWA EUROPY U17 i U20 2003-2012
MISTRZOSTWA EUROPY U17 2007-2011
MISTRZOSTWA POLSKI 2004-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U23 2009-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U20 2004-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U17 OOM 2004-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U15 OOM 2003-2008
MISTRZOSTWA POLSKI U14 2011-2012
UNIWERSJADY 2009, 2011, 2013, 2015
Angielski     Francuski     Niemiecki     Polski     Rosyjski     Włoski